Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor
30 oktober 2023

Justerade fjärrvärmepriser from 1 jan 2024

Nya Fjärrvärmepriser 2024


Nya fjärrvärmeprislistor som kommer gälla from 2024-01-01 finns tillgängliga på vår hemsida. Berörda kunder avsieras med brev.

Kompletterande info om fjärrvärmepriser

Värnamo Energis fjärrvärme produceras till 99,9% av biobränslen. Just nu råder en ökad konkurrens om bränslet och biobränslepriserna har därmed ökat kraftigt, vilket har en direkt påverkan på vår fjärrvärmeproduktion och vår prissättning. Detta i kombination med en orolig omvärld och svagt konjunkturläge, gör att vi till årsskiftet behöver göra en högre höjning av fjärrvärmepriserna än tidigare. 

Värnamo Energis fjärrvärmeverksamhet har under många år haft en stabil och låg prisnivå, med endast små eller inga prisjusteringar. I jämförelse med landets övriga 275 kommuner som erbjuder fjärrvärme ligger Värnamo Energi på plats 25 avseende prisvärdhet (Källa: Nils Holgersson rapport 2023).

 • - Efterfrågan på svenskt biobränsle har ökat markant 
  Fjärrvärme produceras till stor del av restprodukter från skogen och skogsindustriella verksamheter. Cirka 30 procent av världsmarknaden för biobränsle kom tidigare från Ryssland, Belarus och Ukraina, men i och med Rysslands invasion av Ukraina, har flödet av biobränslen från dessa länder helt stoppats. Fjärrvärmeföretag som tidigare importerat därifrån, vänder sig nu till andra länder, bland annat Sverige. Den låga kronkursen har gjort Sverige särskilt attraktivt att importera från. En ökad konkurrens om det svenska biobränslet har drivit upp biobränslepriserna kraftigt. 

  -Tillgången på biobränsle har minskat 
  Dessutom har det dåliga konjunkturläget medfört att byggindustrin dragit i handbromsen. Många sågverk har därmed minskat produktionen av sågade trävaror eftersom efterfrågan av dessa minskar i takt med att byggandet minskar. Detta gör att tillgången på restprodukter från sågverk såsom bark och sågspån, minskat. Uppepå detta faktum, så har den regniga sommaren bidragit till att volymerna av insektsskadade träd (som vanligtvis flisas och används som biobränslen) minskat. 

  - Orolig omvärld påverkar allt 
  Kriget i Ukraina, höga drivmedelspriser, hög inflation, höjda räntor och en svag kronkurs är faktorer som påverkar biobränslepriserna och som även har en direkt påverkan på kostnader för drift och underhåll i värmeverken. Dessa faktorer påverkar inte bara fjärrvärmebolagens verksamheter utan påverkar såklart alla verksamheter i Sverige och samhället i stort. 

 • Det oroliga läget påverkar fjärrvärmebolag runt om i Sverige. Varje fjärrvärmenät har dock sina lokala förutsättningar som påverkar kostnads- och prisutvecklingen på varje ort. Det handlar om nätets storlek, om det är tätt eller glest bebyggt, vilka investeringar man har genomfört eller behöver genomföra, vilka produktionsanläggningar man har tillgång till, vilka bränsleavtal man har, eventuell tillgång till spillvärme, med mera.

 • Effektiv, lokal produktion 
  Värnamo Energi har fjärrvärme i 6 olika lokala fjärrvärmenät runtom i kommunen (Värnamo tätort, Rydaholm, Bor, Forsheda, Bredaryd och Lanna). Vi har en kundnära och effektiv fjärrvärmeverksamhet, där en av de viktigast åtgärderna för att hålla nere kostnaderna är stabil drift utan avbrott och stopp. Därför har vi ett stort fokus på förebyggande underhållsarbete. 

  Lokala bränslen, lokal samverkan 
  Vi jobbar främst med lokala bränsleleverantörer. Detta minimerar också våra transporter. 

  Prismodell med mer utjämnat pris över året 
  För 2024 justerar vi våra prismodeller vilket leder till att kostnaden för kund fördelas mer jämt över året. 

  Närhet, god service och kunden i fokus 
  Vår målsättning är att leverera en hållbar fjärrvärme som innebär trygghet för våra kunder - med driftsäkerhet, prisvärde och miljöhänsyn i fokus. Ingen vet hur framtiden ser ut. Men alla påverkas av läget i omvärlden. Vi har dock full tillförsikt att vår fjärrvärme är och förblir en långsiktig, hållbar och stabil uppvärmningsform.