Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Kundservice <> Om oss <> Konsumenträttigheter <> Personuppgifter

 

Personuppgiftshantering


Personuppgiftshantering – Värnamo Energi respekterar och värnar om dina personuppgifter och din integritet. Vi behandlar personuppgifter som finns samlade hos oss, med diskretion och i enlighet med regelverket i EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation).

Inom Värnamo Energi koncernen samlar vi endast in, lagrar eller använder dina personuppgifter för bestämda ändamål. Vi använder till exempel dina personuppgifter för att uppfylla vår del av de avtal som du tecknat hos oss, för att ge dig service och support, för att stödja och förbättra relationen med dig som kund, samt för att informera dig om produkt- och tjänsteerbjudanden.

Vad är en personuppgift?


Enligt Datainspektionen och dataskyddsförordningen (GDPR) är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Exempel på tillfällen då vi behandlar dina personuppgifter


Vi behandlar bara personuppgifter för bestämda ändamål och behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att utföra den avsedda behandlingen. Till exempel behandlar vi personuppgifter i syfte att:

Tillhandahålla tjänster
Vi behandlar data för att identifiera dig som kund eller användare, för att hantera och leverera tjänster i enlighet med ditt avtal eller i enlighet med en beställning av produkter och/eller tjänster hos oss. Vi behandlar även data för att ta betalt för de tjänster du använder, för att hantera dina fakturor och betalningar, för kreditupplysningsändamål, för att avhjälpa fel och hantera andra incidenter samt för att hantera klagomål samt reklamationer. Vi behandlar även data om du anmält dig till studiebesök, om du deltar i våra tävlingar, utlottningar eller kampanjer av olika slag, eller om du ansökt om sponsring för en förenings eller en verksamhets räkning. Vi behandlar även data om du anmält dig till våra nyhetsbrev. Vi behandlar även data om du på något vis skriftligt eller muntligt kontaktat varpå en datahantering blivit nödvändig för att kunna hantera ditt ärende.
 
Tillhandahålla service och support
När du kontaktar kundtjänst via telefon, chatt eller något av våra sociala medier och begär hjälp från produktrådgivare är det nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter för att utföra service och support på de tjänster du köper av oss.
 
Utveckla tjänster
I syfte att förbättra och utveckla Värnamo Energis verksamhet och produkter genomförs dataanalys i olika form, ex genom statistik och rapporter. Behandlingen är nödvändig för att skapa en bättre kundinsikt, utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system. Syftet är att kunna ge kunden bättre information, mer relevanta erbjudanden och bästa kundupplevelse.
 
För direktmarknadsföring
Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. Syftet är att du ska få en god kundupplevelse och få produkterbjudanden och information anpassad till just dig. Du kan få information via till exempel brev, telefon, sms och e-post. Du har som kund rätt att frånsäga dig sådan typ av kommunikation, undantagsvis avtalsinformation.
 
För att fullgöra lagkrav
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, bokförings- och redovisningslagar är exempel på sådana skyldigheter.

Tillfällen när vi lämnar ut dina personuppgifter


Dina personuppgifter kan i vissa fall vidarebefordras till annan part, som till exempel:

Till myndighet
Värnamo Energi kan vidarebefordra din personliga information i den mån detta medges eller krävs enligt gällande lag, om vi beordras av behörig domstol eller myndighet, eller för att säkerställa att vi uppfyller våra lagstadgade skyldigheter. Vi är enligt lag skyldiga att lämna ut uppgifter till statliga och kommunala myndigheter.

Till ombud eller underleverantör
Dina personuppgifter kan vidarebefordras till ett ombud eller underleverantör som utför tjänster för din räkning åt Värnamo Energi. I dessa fall upprättas ett så kallat biträdesavtal, mellan Värnamo Energi och ombudet/underleverantören. Biträdesavtalet reglerar att den information som vidarebefordrats endast används för det syfte som ombudet/underleverantören ska utföra åt Värnamo Energi. Biträdesavtalet säkerställer även att de personuppgifter som lämnats ut behandlas enligt dataskyddsförordningen även av ombudet/underleverantören.

Så länge sparas dina uppgifter


Värnamo Energi sparar personuppgifter så länge det krävs för att kunna fullfölja det som avtalats / beställts / överenskommits, samt för att kunna upprätthålla en kundrelation, samt så länge det krävs för andra ändamål såsom exempelvis statistik eller bokföringsändamål. Gallring sker kontinuerligt. Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt. När personuppgifter inte längre behövs raderas de.

Så kontaktar du Värnamo Energi i frågor om personupgifter


Om du vill begära ett registeruttdrag, rätta felaktigheter i dina personuppgifter, begränsa vår hantering av dina uppgifter eller helt radera dina personuppgifter, så ska sådan begäran framföras skriftligen till Värnamo Energi.

Skriftlig begäran gällande personuppgiftsärenden skickas per post till:
Att: Dataskydd, Värnamo Energi, Box 2268, 331 02 Värnamo

Eller via e-post till: dataskydd@varnamoenergi.se

Frågor om personuppgiftshantering och GDPR kan också ställas till vårat Dataskyddsombud (DSO) Daniel Glaad
som nås på mejl: daniel.glaad@insatt.com

Du har rätt till ett registerutdrag


Du har rätt att skriftligen få ta del av de personuppgifter som vi har registrerat kopplat till dig. En gång om året, kan du kostnadsfritt begära ett registerutdrag över dina personuppgifter, genom att skicka en skriftlig begäran. Se adressuppgifter ovan. Efter att vi mottagit din skriftliga begäran kommer ett registerutdrag vara dig tillhanda inom fyra veckor. Registerutdraget sänds per post till din folkbokföringsadress.

Du har rätt till rättelse


Vi har ett ansvar för att de personuppgifter vi behandlar är korrekta, men du som kund har också rätt att justera sådant som blivit felaktigt registrerat eller komplettera med relevanta uppgifter som saknats.

Om du upptäcker att vi har registrerat felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att begära att få detta rättat, genom att skicka en skriftlig begäran. Se adressuppgifter ovan. När dina uppgifter har rättas, kommer vi, om vi vidarebefordrat dina uppgifter till annan part, vid behov underrätta dem om rättelsen som ägt rum – förutom i de fall då det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, informera dig om vilka som delgivits information om rättelsen.

Rätt till begränsning


Du har i vissa fall rätt att begära en tillfällig begränsning av vår hantering av dina personuppgifter. Om hanteringen av dina personuppgifter begränsas tillfälligt kommer vi, vid behov, underrätta eventuella andra parter som vi lämnat ut dina personuppgifter till, att en tillfälliga begränsning ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.

Vår hantering av dina personuppgifter kan begränsas i följande situationer:

  • När du anser att dina personuppgifter inte är korrekta och du begärt rättelse hos oss. Då kan du tillfälligt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under tiden som utredningen pågår hos oss.
  • När hanteringen av dina personuppgifter är laglig, men du motsätter dig att dina personuppgifter hanteras av oss och du begärt att vår hantering av dina personuppgifter tillfälligt ska begränsas.
  • När du behöver dina personuppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
  • När vi inte längre behöver dina personuppgifter för ändamålen med vår hantering.

Rätt till radering


Personuppgifter sparas så länge du är kund hos Värnamo Energi och gallras därefter. Fakturauppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, till exempel bokföringslagen. Du kan begära att dina uppgifter raderas, genom att skicka en skriftlig begäran. Se adressuppgifter ovan. Om dina uppgifter raderas, kommer vi, vid behov underrätta andra parter som vi lämnat ut dina personuppgifter till, att en  radering har ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vilka informationen har lämnats ut.

Du har rätt att få personuppgifter raderade om någon av följande förutsättningar gäller:

  • Om personuppgifterna inte längre behövs.
  • Om hanteringen grundat sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta.
  • Om hanteringen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
  • Om du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Om personuppgifterna inte har behandlats enligt GDPR.
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Rätt till dataportabilitet


Du har rätt att få ut och på annat håll använda sådan data som du själv har lämnat till oss, för att använda dem på annat håll, till exempel att flytta dina uppgifter till en annan IT-miljö. Du kan begära att dina uppgifter porteras (flyttas), genom att skicka en skriftlig begäran. Se adressuppgifter ovan. Dina personuppgifter kan komma att porteras i de fall då du har lämnat ditt samtycke till hanteringen eller om hanteringen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att begära att dina uppgifter ska porteras om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Tredjepartssidor


Observera att andra webbplatser, inklusive sådana som finns tillgängliga via vår webbplats, t ex via en hyperlänk, kan samla in personuppgifter om dig. Värnamo Energis bestämmelser angående hantering av personuppgifter omfattar inte informationsinsamling från webbplatser som tillhör tredje part och som länkats till från någon av Värnamo Energis webbplatser.

Ändringar av Värnamo Energis personuppgiftshantering


Sker det förändringar i Värnamo Energis bestämmelser för hantering av personuppgifter kommer det att meddelas på denna sida. Bestämmelserna kan t ex komma att ändras om lagstiftningen ändras. Har personuppgiftsbehandlingen reglerats i avtal med kund gäller dock avtalsbestämmelserna tills de ändrats, om det inte är oförenligt med lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.