Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Info om Värnamo Energi <> Bolagsinfo <> Styrelse

 

Styrelse Värnamo Energi koncernen


Värnamo Energis ordinarie styrelse utgörs av fem politiskt tillsatta representanter från Värnamo Kommun, två representanter från näringslivet samt två representanter från de fackliga organisationerna.

Styrelsens sammansättning


Värnamo Energi koncernens tre aktiebolag har en och samma styrelse. Styrelsen utgörs av fem politiskt tillsatta representanter från Värnamo Kommun, två representanter från näringslivet samt två representanter från de fackliga organisationerna. Använd filtret längre ner på sidan för att se presentation av Värnamo Energis styrelserepresentanter.

Totalt utgörs styrelsen av 9 ordinarie ledamöter samt 8 suppleanter. Vid styrelsemöten deltar även VD. Vid vissa ärenden på styrelsemöten deltar även representanter från Värnamo Energis ledningsgrupp.

Samtliga ordinarie styrelseledamöter och suppleanter i Värnamo Energi koncernens styrelse, utses ytterst av Värnamo Kommuns kommunfullmäktige men tillsätts formellt av Värnamo Energi koncernens årsstämma. Även om årsstämman formellt utser styrelseledamöterna varje år så väljs ordinarie styrelseledamöterna och suppleanterna i praktiken normalt för samma tidsperiod som gäller för de allmänna valen.

Styrelsemedlemmar


Representanter för Värnamo kommun:
Styrelseordförande, Gunnar Crona (KD)
Ord styrelseledamot, 1:a vice ordförande, Thomas Sköld (M)
Ord styrelseledamot, 2:a vice ordförande, Anders Berglund (S)
Ord styrelseledamot, Stina Gof (C)
Ord styrelseledamot, Jan Andersson (SD)
Suppleant, Torbjörn Olsson (M)
Suppleant, Sofia Ljungkvist (C)
Suppleant, Anders Björhag (KD)
Suppleant, Anja Johansson (S)
Suppleant, Jerker Friberg (SD)

Representanter för Näringslivet:
Ord styrelseledamot, Jan Olofzon
Ord styrelseledamot, Ann-Karin Hansson

Fackliga företrädare:
Vision, Ordinarie ledamot, Sonny Axelsson
SEKO, Ordinarie ledamot, Andreas Prag
Sv Ingenjörer, Suppleant, Johannes Söderlind

Tillsynsbefattningar:
Lekmannarevisor, Tero Hedin Väisänen (S)
Suppleant, Karl-Magnus Svensson (L)

Ordinarie Styrelseledamöter

Gunnar Crona
Gunnar Crona Styrelseordförande (KD) . . Bolagsövergripande
Thomas Sköld
Thomas Sköld Styrelseledamot, 1:a vice ordförande (M) . . Bolagsövergripande
Anders Berglund
Anders Berglund Styrelseledamot, 2:a vice ordförande (S) . . Bolagsövergripande
Stina Gof
Stina Gof Styrelseledamot (C) . . Bolagsövergripande
Jan Andersson
Jan Andersson Styrelseledamot (SD) . . Bolagsövergripande
Ann-Karin Hansson
Ann-Karin Hansson Styrelseledamot . . Bolagsövergripande
Jan Olofzon
Jan Olofzon Styrelseledamot . . Bolagsövergripande
Torbjörn Olsson
Torbjörn Olsson Styrelsesuppleant (M) . . Bolagsövergripande
Sofia Ljungkvist
Sofia Ljungkvist Styrelsesuppleant (C) . . Bolagsövergripande
Anders Björhag
Anders Björhag Styrelsesuppleant (KD) . . Bolagsövergripande
Anja Johansson
Anja Johansson Styrelsesuppleant (S) . . Bolagsövergripande
Jerker Friberg
Jerker Friberg Styrelsesuppleant (KD) . . Bolagsövergripande
Tero Hedin Väisänen
Tero Hedin Väisänen Lekmannarevisor (S) . . Bolagsövergripande
Karl-Magnus Svensson
Karl-Magnus Svensson Lekmannarevisorsuppleant . . Bolagsövergripande

Styrelsens uppdrag


Styrelsen upprättar årligen en arbetsordning i enlighet med aktiebolagslagen och Värnamo kommuns ägardirektiv. Årligen upprättas också en instruktion till vd. Attest- och beslutsrätt för vd anges i denna vd-instruktion och kompletteras med en attestinstruktion. Styrelsen har ett övergripande ansvar för koncernens organisation och förvaltning. Styrelsen bedömer fortlöpande koncernens ekonomiska situation samt tillser att koncernens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden sköts och kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen leder koncernens affärsverksamhet och har en kontrollfunktion som innebär att styrelsen regelbundet begär in rapporter från vd och ledningsgrupp. Styrelsens arbete granskas i sin tur av koncernens revisorer. Styrelsen godkänner årligen koncernens strategiska plan, affärsplan och budget. Styrelsen och företagsledningen upprättar årligen en rapport över hur ägardirektiven har följts under året. Rapporten utgör en viktig del i de av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorernas granskning av koncernens efterlevnad av ägardirektiven och det kommunala uppdraget.

Styrelseprotokoll


Styrelsen sammanträder normalt fyra gånger per år. På samlingssidan med Styrelseprotokoll finns mötesanteckningar förda vid styrelsemöten för Värnamo Energi koncernens tre aktiebolag.

Om Värnamo Energi koncernen


På sidan Mer om oss hittar du länkar till information om koncernens verksamhetsområden, hållbarhetsredovisning, affärsidé & kärnvärden. Du hittar även fakta om ägarstruktur och övergripande information om koncernens tre aktiebolag; Moderbolaget Värnamo Energi AB samt dotterbolagen Värnamo Elnät AB samt Värnamo Energi Produktion AB.