Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Info om vår fjärrvärme <> Nyanslutning i fjärrvärmenätet <> Klimatsmart bränslemix 

 

Vår bränslemix - inom fjärrvärme & kraftvärme


Vi omvandlar skogsspill till klimatsmart el & värme. I vår fjärrvärme- och kraftvärmeproduktion sparar vi på jordens sinande resurser, genom att ta till vara på sådant som annars hade gått till spillo, som t ex rester från skogsavverkning. I Värnamo Energis fjärrvärme- och kraftvärmeproduktion används årligen 31.000 ton biobränslen, till största delen i form av flis och bark.

 

 Angående fjärrvärmepriser 2024

Under många år har Värnamo Energis fjärrvärmeverksamhet haft en mycket stabil och låg kostnadsnivå, med endast små eller inga prisjusteringar. På grund av markant ökade biobränslepriser i kombination med det rådande omvärlds- och konjunkturläget, kommer vi till årsskiftet behöva göra en högre höjning av fjärrvärmepriserna än vanligt. Vilken nivå det blir för Värnamo Energis fjärrvärmekunder kommer fastställas och kommuncieras till kund i oktober.

Länk: Läs mer här om anledningarna till att fjärrvärmepriserna förväntas öka

 

Vi behöver energi för att samhället ska fungera

För att producera energi är det oundvikligt att vi påverkar miljön. Det gäller bara att påverka så lite som möjligt, att använda tekniker och metoder som är så skonsamma och effektiva som möjligt. Därför har vi valt att producera el och fjärrvärme med förnybara biobränslen.

Lokala bränslen är hållbara både ekonomiskt och miljömässigt

Att vi använder 99,9% bränslen som inte behöver importeras och som är förnybara och kretsloppsanpassade rimmar bra med vår långsiktiga målsättning att ge kommuninvånarna, privatpersoner och näringsidkare, förmånliga el- och uppvärmningskostnader och samtidigt minimera samhällets miljöpåverkan.

Värme & Elektricitet av skogsspill

I vårt nya kraftvärmeverk eldar vi med skogsflis. En stor del av flisen består av rester från avverkning i skogen i form av GROT (grenar och toppar) och bark. Resterande flis kommer från bränsleved som inte duger vare sig till vidareförädling eller till papperstillverkning. Genom att kraftvärmeverket kan ta till vara på energin i GROT, bark och bränsleved, behöver ingen avverkad skog gå till spillo.

Vi har skogen runt husknuten

Vi har en geografisk fördel när det gäller tillgång till skogsråvara eftersom hela bygden runt om oss är fylld av skog. Värnamo Energi tecknar avtal med lokala leverantörer, stora som små, för att få tillgång till GROT och bränsleved, med målsättningen att det fasta biobränslet ska ha ett ursprung inom en 7 milsradie. Värnamo Energis ägare Värnamo kommun äger även egen skogsmark. Att använda biobränslen som det finns gott om runt omkring oss tycker vi därför känns både logiskt och klimatsmart på flera plan!  

Askåterbäring – Kretsloppet sluts

Varje dygn bildas ca 9 ton aska i Värnamo Energis värme- och elproduktion. Askan från biokraftvärmeverk är efterfrågad av skogsägarna eftersom den har mycket god effekt som gödning. Genom att återföra askan som näring till skogen sluts biobränslets kretslopp.

Fjärrvärmens miljöpåverkan

Värnamo Energis fjärrvärmeverksamhet har låg miljöpåverkan. Den totala volymen fjärrvärme som distribueras i Värnamo Energis sex fjärrvärmenät, produceras till 99,9 % av förnybara biobränslen.

Fjärrvärmenverksamhetens miljöpåverkan redovisas i enlighet med Energiföretagen Sveriges rekommendationer i tre perspektiv: resurseffektivitet, klimatpåverkan och andel fossila bränslen. På Energiföretagen Sverigs hemsida finns jämförande redovisning från alla Sveriges fjärrvärmenät

Deklaration Ursprungsländer biobränsle

Värnamo Energis biobränlse utgörs till 98,8% av fastbränsle i form av grot (grenar och toppar), stamvedsflis samt energived, resterande andel biobränsle består av 1,2% flytande bränsle i form av bioolja.

Bränsletyp Bränslekategori Råvarans ursprungsland
Fast Energived Sverige
Fast Grot Sverige
Fast Stamvedsflis Sverige
Flytande Bioolja Argentina, Belgien, Brasilien, mfl*

 

Länk: Se även separat pdf detaljerad Miljörapport

*1,2% av bränslet betår av bioolja som kommer från följande länder: Argentina, Belgien, Brasilien, Ecuador, Elfenbenskusten, Frankrike, Ghana, Grekland, Indonesien, Iran, Italien, Kina, Malaysia, Nederländerna, Panama, Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Tjeckien, Tyskland, Ukraina, Ungern.

Miljöintyg lokalproducerad värme

För fjärrvärmekunder som önskar ett miljöintyg kan detta erhållas elektroniskt genom att kontakta vår kundservice.