Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Kundservice <> Om oss <> Konsumenträttigheter <> Se alla avtalsvillkor <> Personuppgifter

 

Personuppgiftshantering - Finnveden Media


Tv-tjänster säljs och debiteras av Värnamo Energi på uppdrag av Finnveden Media AB. Finnveden Media via Värnamo Energi värnar om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du har förtroende att låta oss hantera och lagra dina personuppgifter. Genom denna information vill vi upplysa om hur vi på olika sätt tillvaratar detta och vad det i praktiken innebär för dig.

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter, d.v.s. information som är direkt eller indirekt hänförlig till dig som person, i enlighet med gällande lagstiftning. EU:s dataskyddsförordning innebär att den som berörs ska få information om ändamål och den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge personuppgifterna lagras samt den registrerades rättigheter.

Personuppgiftsbehandling

Den information som vi kan komma att behandla är uppgifter som du lämnar i samband med beställningen, så att vi kan uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund. Detta är främst namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och vilka tjänster som anslutits. Uppgifterna behandlas för att kunna lämna information, fakturera rätt och hjälpa dig om det blir problem med anslutningen eller om du har några frågor. När du gjort en beställning och ingått ett avtal med oss är den rättsliga grunden för behandlingen av lämnade uppgifter avtalet med dig som kund.

Lagringstid

Information lagras så länge du är kund hos oss och så länge någon form av kvarvarande åtagande föreligger. Därefter gallras våra register inom 12 månader. Undantag är sådant underlag som måste lagras i enlighet med annan lagstiftning så som exempelvis bokföringslagen.

Personuppgiftsbehandling av övriga uppgifter som lämnas till oss

Uppgifter och synpunkter som du lämnar till vår kundtjänst eller via vår hemsida, eller på annat sätt, kan komma att dokumenteras så att vi kan göra våra tjänster bättre och upprätthålla våra högt ställda krav på nöjdhet för våra kunder. Den rättsliga grunden för att behandla eventuella personuppgifter som du lämnar till oss är antingen avtalet med dig som kund eller ett berättigat intresse för att vi ska kunna utveckla våra tjänster. Genom att lämna övriga uppgifter till oss som egentligen inte berör vår kundrelation till dig, vilar den rättsliga grunden på ett samtycke från dig.

Personuppgiftsbehandling av uppgifter som vi själva hämtar in

Vi kan komma att hämta in uppgifter genom tredjepart exempelvis från register som används för kreditbedömningar. När du tecknar ett avtal med oss använder vi inhämtade uppgifter för att kunna godkänna ditt avtal med oss. Den rättsliga grunden för vår behandling är dels berättigat intresse eller avtalet med dig som kund. Vi lämnar då information om inhämtade uppgifter och ändamålet med behandlingen till dig.

Lagringstid av uppgifter som vi själva hämtar in

Vi lagrar uppgifter från tredjepart så länge vi har ett berättigat intresse att behandla uppgifterna, därefter gallras uppgifterna. Uppgifter från kreditbedömningar lagras inte, utan informationen används endast inför ingående av avtalet med dig som kund.

Överlämnande av personuppgifter

Vi har avtal med Värnamo Energi för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig bl.a. support, kundtjänst och felsökning, varvid kunduppgifter kommer att överlämnas till dem I övrigt lämnas generell inte ut några personuppgifter till tredje part, om så skulle ske informeras du särskilt om det. Domstolar och andra brottsbekämpande myndigheter har enligt lag rätt att begära ut uppgifter, exempelvis i samband med utredning av brott. Någon överföring av uppgifter till tredje land sker inte, och om det i något enstaka fall skulle bli aktuellt i framtiden säkerställer vi att gällande lagstiftning efterföljs.

DINA RÄTTIGHETER

Rätt till registerutdrag och dataportabilitet

Du har rätt att begära ett registerutdrag, vilket är kostnadsfritt en gång per år, genom att till oss ange vilken information om personuppgiftsbehandlingen du vill ta del av. Du har även rätt att få ut uppgifter som du själv lämnat till oss för att använda dem på annat håll, t ex att flytta dina uppgifter till en annan leverantör.

Rätt till rättelse och komplettering

Du har rätt att begära rättelse av uppgifter som vi behandlar. Vidare har du rätt att komplettera relevanta uppgifter som saknas. Om uppgiften har lämnats ut till någon annan kommer även en underrättelse om din komplettering att lämnas till dem – förutom i de fall då det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på begäran, att informera dig om vem rättelsen har lämnats till.

Rätt till radering, invändning och begränsning

Du har rätt att få uppgifter om dig raderade om uppgifterna inte längre behövs eller om du återkallar ett samtycke som behandlingen grundar sig på, samt om du har en berättigad invändning mot att vi behandlar dina uppgifter för de ändamål vi angivit för behandlingen. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas, exempelvis under tiden vi undersöker en invändning mot vår behandling. Om uppgiften lämnats ut till någon annan kommer även underrättelse om raderingen eller begränsningen lämnas till dem – förutom i de fall då det skulle visa sig omöjligt eller innebära ett alltför betungande insats.

Utövandet av dina rättigheter och klagomål

Vid utövandet av dina rättigheter kan begäran sändas till nedanstående postadress eller i kontakt med kundtjänst via telefon eller e-post: 
Finnveden Media AB
Box 2268
331 02 Värnamo

Telefon: 0370-694100
E-post: personuppgiftsombud@finnvedenmedia.se

Skriftliga utdrag sänds därefter till din folkbokföringsadress alternativt om styrkt din identitet via e-post eller för avhämtning direkt hos oss. Om du anser att dina personuppgifter behandlas felaktigt vill vi att du omgående vänder dig till oss. Du har även möjlighet att vända dig direkt till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Vidareutveckling av vår personuppgiftsbehandling

Vi kommer kontinuerligt att följa utvecklingen av lagstiftningen för att alltjämt skydda din personliga integritet på bästa sätt. Ändringar till följd av vår höga ambition och aktuell personuppgiftsbehandling finns alltid tillgänglig för dig som kund på Webbplatsen.