Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Info om elnätsabonnemang <> Info vid strömavbrott <> Prislistor elnät <> Avbrottsersättning

 

Elnät - Avbrottsersättning


Avbrottsersättning är lagstadgad ersättning som är tänkt att täcka eventuella skador och kostnader som kan uppstå vid ett strömavbrott. Avbrottsersättning betalas normalt sett ut automatiskt om du drabbats av ett sammanhängande strömavbrott på minst 12 timmar i streck.

Hur får man avbrottsersättning?


För att avbrottsersättning ska betalas ut måste avbrottet pågått i minst 12 timmar i följd. Ett strömavbrott anses ha upphört om elen åter fungerar oavbrutet under minst två timmar. Om ett nytt strömavbrott skulle inträffa då elen fungerat i två timmar eller mer, räknas avbrottstiden från och med det nya strömavbrottet.

Om du har rätt till avbrottsersättning ska elnätsbolaget informera dig och automatiskt utbetala avbrottsersättning inom sex månader från det datum då elnätsbolaget fick kännedom om strömavbrottet. Ersättningen regleras på din elnätsfaktura.
Om du av någon anledning INTE skulle få din avbrottsersättning utbetalad automatiskt, så måste du själv göra anspråk på avbrottsersättning inom två år från det att strömavbrottet upphörde.

Har du inte fått den avbrottsersättning du anser dig ha rätt till, ska du i första hand vända ditt klagomål till Värnamo Elnät. I ellagen finns utförlig information och detaljerade regler rörande avbrottsersättning. Vill du ha utomstående, oberoende information kan du kontakta Konsumenternas energimarknadsbyrå, eller vända dig till kommunens konsumentvägledare, du kan även försöka få ditt ärende prövat genom att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, se mer på sidan om Konsumenträttigheter.


Läs mer: Ellagen, kap 10 om avbrottsersättning
Länk: Konsumenträttigheter


Så mycket pengar betalas ut i avbrottsersättning


Avbrottsersättningen utgörs av en procentsats av din årliga elnätskostnad.
Procentsatsen beror på hur länge strömavbrottet pågått.

Antal timmar i följd % av årlig elnätskostnad Minbelopp*
12 – ≤ 24 tim 12,5 % 1000 kr
24 – ≤ 48 tim 37,5 % 2000 kr
48 – ≤ 72 tim 62,5 % 3000 kr
72 – ≤ 96 tim 87,5 % 4000 kr
96 – ≤ 120 tim 112,5 % 5000 kr
120 – ≤ 144 tim 137,5 % 6000 kr
144 – ≤ 168 tim 162,5 % 7000 kr
168 – ≤ 192 tim 187,5 % 8000 kr
192 – ≤ 216 tim 212,5 % 9000 kr
216 – ≤ 240 tim 237,5 % 10000 kr
240 – ≤ 264 tim 262,5 % 11000 kr
264 – ≤ 288 tim 287,5 % 12000 kr
288 tim 300 % 13000 kr

 

Exempel: Vid ett strömavbrott som varat minst 12 timmar och högst 24 timmar, hade du automatiskt fått utbetalt 12,5% av din beräknade årliga elnätskostnad i avbrottsersättning, eller minimum 1000 kr.

* Maximalt kan avbrottsersättning uppgå till 300 procent av din årliga elnätskostnad, observera att ersättningen därmed kan bli lägre än vad som framgår av kolumnens minimibelopp. Notera att det kan förekomma fall då avbrottsersättning INTE betalas ut, se nedan.

Undantag då avbrottsersättning inte betalas ut


Det finns ett antal tillfällen då avbrottsersättning INTE betalas ut.

 • Om strömavbrottet varat mindre än 12 timmar i streck.
 • Om strömavbrottet beror på att elen brutits på grund av säkerhetsskäl eller för att bevara god drift- och leveranssäkerhet.
 • Om strömavbrottet beror på ett hinder utanför elnätsbolagets kontroll, som elnätsbolaget inte skäligen kunde förväntat och vars följder elnätsbolaget inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
 • Om strömavbrottet beror på ett fel i överliggande stamnät som drivs av Svenska Kraftnät.
 • Om strömavbrottet beror på din försummelse.
 • Om strömavbrottet beror på att din ström blivit avstängd på grund av att du inte betalat din elfaktura.

Det finns även ett antal anledningar då avbrottsersättningen kan komma att jämkas (bli lägre än förväntat alternativt inte betalas ut alls):

 • Om arbetet med att åtgärda strömavbrottet, bedömts som allt för farligt för elnätsbolagets personal.
 • Om utbetalningen av avbrottsersättning skulle bli oskäligt ekonomiskt betungande för elnätsbolaget.

Skadestånd


Oavsett hur länge ett strömavbrott varat, så kan du i vissa fall ha rätt att begära skadestånd. Skadestånd omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av strömavbrottet. För att få skadeståndsersättning måste du begära skadestånd inom två år från det att skadan inträffade. Eventuell avbrottsersättning avräknas från skadestånd. 

Observera att du som kund är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa skada till följd av strömavbrott såsom att:

 • Hålla kyl- och frysskåp stängda.
 • Elda i huset om möjligheten finns.
 • Använda CE-märkta elapparater.
 • Använda motorskydd på elmotorer, pumpar och liknande maskiner.
 • Använda eget reservkraftverk om du är beroende av el för tex djurhållning eller har någon form av verksamhet som är synnerligen känslig för elavbrott.
 • Använda UPS samt spara data med viss intervall om du är beroende av el för tex drift av dataanläggning eller dylikt.

Vid begäran om skadestånd måste du kunna påvisa vilka skador som uppstått till följd av strömavbrottet, skadeståndsanspråk görs skriftligen genom att mejla kundservice: kund@varnamoenergi.se

Notera att det finns undantag då skadestånd inte betalas ut:

 • Du har inte rätt till skadestånd om elnätsbolaget kan påvisa att strömavbrottet berott på ett hinder utanför elnätsbolagets kontroll, som elnätsbolagets inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder elnätsbolagets inte heller skäligen kunde undvikit eller övervunnit.
 • Du har inte rätt till skadestånd om du som kund underlåtit att vidta skäliga åtgärder för att begränsa skada till följd av strömavbrott.
 • Om skyldigheten att betala är oskäligt betungande med hänsyn till elnätsbolagets ekonomiska förhållanden kan skadeståndsersättning jämkas efter vad som är skäligt.